Βεγγέ-Wegge
ΒΕΓΚΕ-Wegge
Βεγγέ-Wegge ΒΕΓΚΕ-Wegge
Γκρι Ανθρακί-Anthracite Grey
ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ-Anthracite Grey
Γκρι Ανθρακί-Anthracite Grey ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ-Anthracite Grey
Γκρί-Grey
ΓΚΡΙ-Grey
Γκρί-Grey ΓΚΡΙ-Grey
Γκριτσίνιο-Gery wood
ΓΚΡΙΤΣΙΟ-Grey Wood
Γκριτσίνιο-Gery wood ΓΚΡΙΤΣΙΟ-Grey Wood
Καρυδιά-Walnut Wood
ΚΑΡΥΔΙΑ-Walnut Wood
Καρυδιά-Walnut Wood ΚΑΡΥΔΙΑ-Walnut Wood
Λευκό-Paper White
ΛΕΥΚΟ-Paper White
Λευκό-Paper White ΛΕΥΚΟ-Paper White
Μαύρο-Black
ΜΑΥΡΟ-Black
Μαύρο-Black ΜΑΥΡΟ-Black
Μελί-Honey Wood
ΜΕΛΙ-Honey Wood
Μελί-Honey Wood ΜΕΛΙ-Honey Wood
Ντεκαπέ-Decape
ΝΤΕΚΑΠΕ-Decape
Ντεκαπέ-Decape ΝΤΕΚΑΠΕ-Decape
Ξύλο Τίκ-Teak Wood
Ξύλο Τίκ-Teak Wood
Ξύλο Τίκ-Teak Wood Ξύλο Τίκ-Teak Wood

Select Color: Wegge

Space-Efficient Elegance for Your Interiors

Discover seamless functionality and modern style with our interior folding PVC doors. Crafted to maximize space without compromising on aesthetics, these doors offer a versatile solution for dividing spaces while maintaining a sleek, contemporary look.

Flexible Design

With smooth folding mechanisms, these PVC doors effortlessly adapt to your space, providing privacy when needed and opening up areas to create a spacious feel. Their adaptable design suits various interior styles, making them an ideal choice for homes or businesses.

Durable and Low-Maintenance

Constructed from high-quality PVC, our folding doors ensure durability and easy upkeep. Resistant to moisture and wear, they retain their pristine appearance, requiring minimal maintenance while lasting for years.

Transform Your Interiors

Enhance the functionality and visual appeal of your space with our interior folding PVC doors. Whether you seek a stylish room divider or a practical solution for optimizing space, these doors offer a blend of functionality and elegance to elevate your interiors.

Fill out the form below to receive a personalized quotation for our interior folding PVC doors. Experience the convenience and sophistication they bring to your space.

Request Quote

    Door Specification: